اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 

 
انتشارات موسسه

 

 


استانداردهای تولید رسانه های ترویجی
 

نشریه ترویجی

بروشور، پوستر، چارت، پمفلت و لیفلت

الگوی ارائه مطالب در سخنرانی ها (فارسی) ، (انگلیسی)


اطلاعیه ها


شماره جدید نشریه (جلد 24، شماره 1، پیاپی 68، بهار-تابستان 1402) به صورت برخط منتشر گردید.(لینک)

 راه اندازی بانک اطلاعاتی بال غشاییان ایران(نسخه 1)

 

ارائه نظرات و پیشنهادات به ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

به آدرس pishnahad@iripp.ir

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0