سه‌شنبه, 19 اسفند 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۲۰:۸:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
گزارش برگزاری سخنرانی علمی «بیماری های ویروسی خاكزاد چغندرقند و روش های مدیریت آن»
سخنران:دکتر شیرین فرزادفر-سه شنبه 28 بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی موسسه، سخنرانی طرح یاوران تولید با موضوع «بیماریهای ویروسی خاکزاد چغندرقند و روش¬های مدیریت آن» توسط سرکار خانم دکتر شیرین فرزادفر عضو هیات علمی بخش تحقیقات ویروس شناسی روز سه شنبه 28 بهمن ماه سال جاری به وسیله بخش امور پژوهشی و فناوری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات علمی و محققین  موسسه برگزار گردید. 
در این سخنرانی ضمن معرفی ویروسهای مهم خاکزاد چغندرقند و اهمیت خسارت اقتصادی آن ها در این محصول مطالبی در مورد علائم شناسی بیماری در مزرعه، خصوصیات مرفولوژیک و ظاهری و خصوصیات مولکولی و گروه بندی جدید ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (Beet necrotic yellow vein virus-BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا، بعنوان مهمترین بیماری چغندرقند مطرح گردید. همچنین در ادامه وضعیت پراکنش این ویروس در دنیا و ایران و عوامل موثر بر تغییر پذیری این ویروسها به خصوص روی ژن مسئول بیماریزایی ارائه شد. با مطالعات انجام شده روی جمعیت این ویروس، معلوم گردید که جمعیت ایرانی این ویروس به بیوتیپ A تعلق دارد. همچنین نقشه پراکنش این ویروس در کشور و نیز نقشه پراکنش جدایه¬های شکننده مقاومت در ایران ارائه شد. در ادامه با توجه به اهمیت مدیریت بیماری روشهای مبتنی بر اصول بهداشتی، زراعی و نیز کنترل زیستی ارائه گردید. مهم ترین روش مدیریت این بیماریها متکی بر استفاده از ارقام مقاوم بوده و فهرستی از ارقام مقاوم تهیه شده در داخل کشور مشتمل بر بیش از 68 بذر مونوژرم با منشا داخلی و خارجی ارائه شد. در پایان آمارهایی از وضعیت تولید و مصرف قند و شکر در دنیا و ایران و روند روبه افزایش مصرف آن اشاره شد که با توجه به استراتژیک بودن محصول شکر و خسارت ناشی از بیماریهای ویروسی خاکزاد، نیاز توجه بیشتر به مدیریت این بیماریها مطرح گردید. 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها