وبینارهای آموزشی فروردین 1400


دوره های آموزش ضمن خدمت

دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده 

آشنایی با طبقه بندی حشره کش ها/

کنه کش ها به منظور مدیریت مقاومت آفات

مدرس: دکتر هادی مصلی نژاد

تاریخ برگزاری: 16 اسفندماه 1399

دریافت گواهی

 

Real time PCR

مدرس: دکتر فهیمه نظری

تاریخ برگزاری: 13 اسفندماه 1399

دریافت گواهی

آشنایی با نحوه استقرار وفعالیت واحدهای فناور

مرکز رشد و نوآوری موسسه

مدرسین: دکتر  روانلو، مهندس افضل وطن

تاریخ برگزاری: 17 اسفندماه 1399

دریافت گواهی6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0