ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

کمينه
معاونت برنامه ريزی و پشتيبانی
اهداف و شرح وظايف:
- برنامه ريزي براي بهبود هرم نيروي انساني موسسه در راستاي ارتقاي كارآمدي فعاليت هاي تحقيقاتي و تامين نيروي انساني مورد نياز موسسه
- انجام كليه امور اداري و استخدامي بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اداري و استخدامي ناظر بر موسسه
- ارائه خدمات رفاهي ، پشتيباني و اصلاح سيستم در راستاي تسهيل خدمات رساني به فعاليتهاي پژوهشي در چهارچوب اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات مربوطه
- برنامه ريزي براي ارائه خدمات بموقع و سريع اداري، فني، مالي، و امور عمومي براي پشتيباني امور پژوهشي و تحقيقاتي با تاکيد برايجاد ساختار کارآمد ، کم هزينه و رعايت اصل صرفه جويي
- بررسي،تنظيم، آماده سازي و عقد کليه قراردادهاي پشتيباني
-  تهيه و تنظيم موافقتنامه و اخذ اعتبارات بموقع و مورد نياز ،متناسب با حجم فعاليتهاي پژوهشي و پشتيباني در چارچوب قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي
- نگهداري و تنظيم حسابها، اعتبارات، تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي، حفظ اسناد و دفاتر مالي، حساب اموال دولتي و نظارت بر نگهداري اموال
-  تهيه، تنظيم و تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت، تجزيه و تحليل اطلاعات در چارچوب سياستهاي راهبردي و تحقيقاتي وزارتخانه متبوع
- تهيه، تنظيم و تدوين گزارشات عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها، طرحها و پروژه ها، مشكلات و نارسائيها
- مطالعه روشهاي بهبود تهيه و تنظيم برنامه ها، طرحها، بودجه سنواتي، تخصيص اعتبارات مصوب، روشها و ساختار تشكيلاتي مناسب ،در چارچوب قانون و دستورالعملها
- مطالعه و بررسي جهت تعيين شاخص ها و روشهاي بهينه سازي و بهره برداري اقتصادي از فعاليتهاي اجرايي و پژوهشي موسسه
1-  گروه برنامه، بودجه و تشكيلات:
- نيازسنجي و پيش‌بيني اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي براي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي مؤسسه و بخش‌هاي تابعه
- تهيه، تنظيم و پي‌گيري تصويب موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي
- پي‌گيري صدور تخصيص اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ساير منابع درآمدي
- بررسي و ارايه راهكارها در راستاي تخصيص بهينه منابع (هزينه‌اي و تملكي) به لحاظ حداكثرسازي اثربخشي آن
- تهيه و تنظيم جدول توزيع(تخصيص) اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي (بودجه تفصيلي) در پروژه‌ها ، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي
- ارزيابي و تنظيم گزارشات (تفريغ بودجه) از اعتبارات تخصيصي هزينه شده در برنامه‌هاي مختلف تحقيقاتي و پشتيباني در راستاي هدف‌گرا نمودن فرايند بودجه‌ريزي
- نظارت برحسن اجراي بودجه (تخصيص و هزينه‌كرد اعتبارات) در پروژه‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي
- همكاري در بسترسازي جهت كسب منابع درآمدي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، امكانات تحقيقاتي و غيرتحقيقاتي
- تهيه، تدوين و اجراي معيارهاي سنجش، نظارت و كنترل برنامه‌هاي تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي براساس نظام‌هاي نوين بودجه‌ريزي
 
2 -  مديريت امور مالي
شرح وظايف:
- اعمال نظارت مالي بر مصرف اعتبارات هزينه، تملک، اختصاصي و ساير منابع از نظر انطباق مخارج با قوانين و مقررات مربوط.
ـ پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستقر ، ديون و ساير تعهدات موسسه بر طبق قوانين و مقررات مربوط.
ـ تنظيم حساب ماهانه و نهايي اعتبارات هزينه، تملک، اختصاصي و ساير حسابها و ارسال آن به مراجع ذيربط قانوني.
ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول موسسه و ثبت كامل مشخصات اموال در دفاتر و نگهداري حساب و تهيه آمارهاي لازم در اين زمينه.
ـ نظارت بر انجام وظايف امين اموال طبق مقررات .
ـ صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات هزينه، تملک، اختصاصي، بازنشستگي و سپرده ها طبق قوانين و مقررات.
ـ تنظيم دفاتر و نگهداري حساب اعتبارات بر حسب طبقه بنديهاي بودجه اي مندرج در قانون بودجه سالانه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي مورد نظر دستگاه.
-  تامين اعتبار كليه امور  بر اساس اعتبارات  تخصيص يافته هزينه، تملک، اختصاصي و ساير منابع.
ـ نظارت بر تحويل و تحول وجوه درآمدها و ساير وجوه .
ـ همكاري درتهيه گزارش از وضعيت اعتبارات هزينه شده و عمليات مالي موسسه جهت استفاده مديران.
ـ رسيدگي به اسناد هزينه هاي موسسه در چهارچوب قوانين و مقررات.
- تنظيم حساب ماهانه و ساليانه درآمدها و هزينه ها و ارسال آن به ديوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي.
- همكاري درتهيه و تنظيم تفريغ بودجه جهت ارسال آن به مراكز ذيصلاح.
- تعيين و معرفي امين اموال و نظارت بر فعاليتهاي مرتبط.
- نظارت بر حسن اجراي صحيح دستور العملها، بخشنامه ها، مقررات مالي و اتخاذ تدابير لازم جهت ثبت و نگهداري حسابها و کنترل و نظارت حسابهاي مالي.
- شرکت در کميسيون معاملات، تعيين خسارت، کميته مسکن و ساير جلسات به درخواست مديريت.
- انجام ساير امور محوله از طرف مديريت موسسه
 
3- مديريت امور اداري و پشتيباني
شرح وظايف:
- ايجاد نظام اداري پويا، کارآمد با رعايت صرفه جويي در مصرف اعتبارات، کالاها، خدمات و انرژي
-پيگيري تامين نيروي اداري و فني مورد نياز موسسه براساس تشکيلات مصوب ، مقررات مربوطه و ارتقا سطح آموزش کارکنان با رعايت هرم نيروي انساني
-انجام کليه امور اداري و استخدامي (استخدام، ترفيع، انتقال، انتصاب، مرخصي، بازنشستگي و.....) و تهيه احكام مربوطه براساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي
-نگهداري سوابق استخدامي و تهيه آمار پرسنلي كاركنان موسسه اعم از شاغلان و بازنشستگان
- انجام و هماهنگي براي امور رفاهي كاركنان (درماني، بهداشتي، تعاوني، ورزشي و تفريحي)
- اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل و تشكيلاتي موسسه
-پيگيري و انجام امور خدمات پشتيباني ،تحقيقاتي، امور تاسيساتي و ساختماني، فضاي سبز و مديريت انبارها
-تهيه و تامين ملزومات فني، مصرفي واحدها با توجه به اعتبارات مصوب و در نظر گرفتن مقررات مربوطه
- اجراي دستورات و مقررات مربوط به بهبود خدمات اداري و تکريم ارباب رجوع و سرعت عمل بخشيدن به کليه امور خدماتي
- حفظ و نگهداري اسناد اداري، مکاتبات و پرونده کارکنان و ايجاد نظام کارآمد مکاتبات و ارتباطات اداري

Add Content...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.