ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

کمينه
فهرست محققين موسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور
   Search     

ردیفنام و نام خانوادگی محققنام بخش و تخصصلينك بخشCV
1دكتر محمدكاظم رمضانيبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr.ramezani1.pdf
2دكتر احمد حيدريبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr.Heidari.pdf
3دكتر بابك حيدري عليزادهبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr. Heidari Alizadeh.pdf
4دكتر مهرداد تبريزيانبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr.Tabrizian.pdf
5دكتر محسن مروتيبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr.Morowati.pdf
6دكتر ليلا فرآوردهبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخش 
7دکتر وحيده مهدويبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr.Mahdavi.pdf
119دكتر هادي مصلي نژادبخش تحقيقات آفت كشهالينك بخشDr.Mosallanejad.pdf
8دكتر ابوالفضل سرپلهبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr. Sarpeleh.pdf
9دكتر محمد رضویبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr. Razavi.pdf
10دكتر منصوره مير ابوالفتحيبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr. mir-aboulfathi.pdf
11دكتر علي عليزاده علي آباديبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr.alizadeh.pdf
12دكتر لاله نراقيبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr Naraghi.pdf
13دكتر اصغر حيدريبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr. Hydarri.pdf
14دكتر مريم غايب زمهريربخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr.Ghayeb.pdf
15دكتر حسن مؤمنيبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr.Momeni.pdf
16دكتر همايون افشاري آزادبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr.Afshari azad.pdf
17مهندس كسري شريفي وش فامبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشM.Sc.Sharifi.pdf
18مهندس حسين خباز جلفاييبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخش 
19مهندس ابوالقاسم قاسميبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشMs.Ghasemi.pdf
20مهندس همايون كاظميبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخش 
21مهندس محمدكاظم منتخبيبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشM.Sc.montakhabi.pdf
22مهندس طاهره پورمنصوريبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشMs. Pourmansouri.pdf
23مهندس روح اله كرمي اسبوبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr.Karami osboo.pdf
114مهندس حسين عظيميبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشDr.Azimi.pdf
115مكامه مهدوي اميريبخش تحقيقات بيماري هاي گياهانلينك بخشMSc.Mahdavi.pdf
113دكتر مجيد حسني مقدمبخش تحقيقات بيماريهاي گياهانلينك بخش 
116دكتر فيروزه چمن دوستيبخش تحقيقات بيماريهاي گياهانلينك بخشDr. chamandosti.pdf
120دکتر فریبا اردشیربخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزیلينك بخشDr Ardeshir CV.pdf
124دکتر مصطفی میرزاییبخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزیلينك بخشDr Mirzaee CV.pdf
93دكتر آزاده فرازمندبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشDr Farazmand Cv.pdf
94دكتر الهام احمديبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشDr Ahmadi CV.pdf
95دكتر مسعود اربابيبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشDr.Arbabi.pdf
96مهندس پروانه برادرانبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشM.Sc.Baradaran.pdf
97مهندس كيانوش جعفريبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشMs. Jafari CV.pdf
98دکتر ابوالقاسم خالقي زادهبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشDr Khaleghizadeh CV.pdf
99دکتر مريم رضاييبخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزيلينك بخشDr Rezaee CV.pdf
122دکتر کاظم محمدپوربخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی لينك بخشDr Mohamadpour.pdf
123مهندس نازنین کوپیبخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزیلينك بخشMs Koupii -CV.pdf
88دكتر حسين رنجبر اقدمبخش تحقيقات حشره شناسی کشاورزیلينك بخشDr Ranjbar1.pdf
24دكتر مهران غزويبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr.ghazavi.pdf
25دكتر غلامرضا گل محمديبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. golmohammadi.pdf
26دكتر علي اكبر كيهانيانبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. Keyhanian.pdf
27دكتر محمدجواد اردهبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. Ardeh.pdf
28دكتر عارف معروفبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. marouf.pdf
29دكتر آرمان آوندفقيهبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. Avandfaghih.pdf
30دكتر حسين فرازمندبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr.Farazmand.pdf
31دكتر عزيز شيخي گرجانبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr.Sheikhi.pdf
32دكتر علي حسيني قرالريبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. HosseiniGharalari.pdf
33مهندس مهران جوادزادهبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشM.Sc.Javadzadeh.pdf
34مهندس محمدرضا ملك زادهبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخش 
35مهندس رويا ارباب تفتيبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشMS. Arbabtafti.pdf
36مهندس فاطمه شفقيبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشMs.Shafaghi.pdf
37دکتر هانا حاجي اللهوردي پوربخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. Allahverdi .pdf
38مهندس علي محمدي پوربخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشM.Sc.Mohammadipour.pdf
77مهندس رئوف كلياييبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشMSc.Kolyaee.pdf
78دكتر خدامراد عرب جعفريبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخش 
118دكتر ولي اله بني عامريبخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزيلينك بخشDr. Baniameri.pdf
39دكتر ابراهيم ابراهيميبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.Ebrahimi.pdf
40دكتر عليمراد سرافرازيبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.sarafrazi.pdf
41دكتر شهاب منظريبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.Manzari.pdf
42دكتر فريبا مظفريانبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr-Mozaffarian.pdf
43مهندس معصومه مقدمبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشMSc.Moghadam.pdf
44دكتر هلن عالي پناهبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.Alipanah.pdf
45دكتر محسن مفيدي نيستانكبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.Mofidi.pdf
46دكتر مهرداد پرچمي عراقيبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.Parchami.pdf
47دكتر ابراهيم گيلاسيانبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشDr.Gilasian.pdf
48مهندس هيوا ناصرزادهبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشMSc.Naserzadeh.pdf
49مهندس سايه سريبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشMSc.Serri.pdf
50مهندس ابوالفضل حاجي اسمعيليانبخش تحقيقات رده بندي حشراتلينك بخشMSc.Hajiesmaeilian.pdf
121دکتر مونس بخشیبخش تحقیقات رستنیهالينك بخشDr Bakhshi_CV.pdf
125دکتر عطیه فلاطوریبخش تحقیقات رستنیهالينك بخشDr. Afalatoury CV.pdf
51دكتر سعيد شيرزاديانبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr Shirzadian_CV.pdf
52مهندس مجيد اسكندريبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشMs Eskandari_CV.pdf
53دكتر رسول زارعبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr Zare_CV.pdf
54مهندس سيما زنگنهبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr Zangeneh_CV.pdf
55دكتر محمد اميني رادبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr Amini Rad_CV.pdf
56دكتر محمدرضا آصف شايانبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr Asef_CV.pdf
57مهندس كاظم دادخواهي پوربخش تحقيقات رستنيهالينك بخشMs Dadkhahipour_CV.pdf
58دكتر بيتا عسگري خسروشاهيبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr Asgari_Bita_CV.pdf
59مهندس عليرضا جوادي اصطهباناتيبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشMs. Javadi_CV.pdf
60مهندس اميرحسين پهلوانيبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشDr-Pahlevani.pdf
61مهندس سپيده ساجديبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشMs Sajedi_CV.pdf
62مهندس فائزه علي آباديبخش تحقيقات رستنيهالينك بخشMS Aliabadi_CV.pdf
63دكتر مسعود امير معافيبخش تحقيقات سن گندملينك بخش 
64دكتر جعفر محقق نيشابوريبخش تحقيقات سن گندملينك بخشDr-mohaghegh.pdf
65مهندس فرزانه پارسيبخش تحقيقات سن گندملينك بخش 
66دكتر محمدعلي باغستانيبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr. baghestani.pdf
67دكتر مهدي مين باشي بخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr. Minbashi.pdf
68دكتر اسكندر زندبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr. Zand.pdf
69دكتر بتول صمدانيبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr. samedani.pdf
70دكتر فريبا ميقانيبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr.meighani.pdf
71مهندس عليرضا عطريبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخش 
72مهندس پرويز شيميبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخش 
73دكتر نوشين نظام آباديبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr. nezam abadi.pdf
74مهندس حميرا سليميبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخش 
75دكتر حسين نجفيبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشDr. Najafi.pdf
76مهندس محمدرضا كرمي نژادبخش تحقيقات علف هاي هرزلينك بخشMS. Karaminejad.pdf
117دكتر محمدرضا عطارانبخش تحقيقات کنترل بيولوژيك لينك بخشDr. attaran.pdf
79دكتر رسول مرزبانبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Marzban.pdf
80دكتر جلال شيرازيبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Shirazi.pdf
81دكتر محمدرضا رضاپناهبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Rezapanah.pdf
82دكتر شهرام فرخيبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Farrokhi.pdf
83دكتر حسن عسكريبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخش 
84دكتر شهرام شاهرخيبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Shahrokhi.pdf
85مهندس سيدحسن ملكشيبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشMSc.Malkeshi.pdf
86دكتر حسين نوريبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Noori.pdf
87دکتر سعیده جاوربخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.javar.pdf
89مهندس همت دادپور مغانلوبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشM.Sc.Dadpour.pdf
90دكتر شهرام نعيميبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr.Naeimi.pdf
91مهندس فريد بيكي فيروزجاييبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشDr. Beiki.pdf
92مهندس حسن هديبخش تحقيقات كنترل بيولوژيكلينك بخشMSc. Hoda.pdf
100دكتر زهرا تنها معافيبخش تحقيقات نماتدشناسيلينك بخشDr. TanhaMaafi.pdf
101دكتر سيدعباس حسيني نژادبخش تحقيقات نماتدشناسيلينك بخشDr.Hosseininejad.pdf
102مهندس فرهاد سعيدي نايينيبخش تحقيقات نماتدشناسيلينك بخش 
103دكتر صديقه فاطميبخش تحقيقات نماتدشناسيلينك بخشDr. Fatemi.pdf
104مهندس الميرا ابوترابيبخش تحقيقات نماتدشناسيلينك بخشMSc.Abootorabi.pdf
105مهندس فرحناز جهانشاهي افشاربخش تحقيقات نماتدشناسيلينك بخشMSc.Jahanshahi.pdf
106دكتر رضاپوررحيمبخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخشDr Pourrahim.pdf
107دكتر محمدرضا صفرنژادبخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخشDr.Safarnejad.pdf
108دكتر شيرين فرزادفربخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخشDr Farzadfar.pdf
109دكتر نوح شهرآئينبخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخشDr.shahraeen.pdf
110دكتر كاوه بنانجبخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخش 
111مهندس تبسم قطبيبخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخشMs -Ghotbi.pdf
112مهندس طيبه كشاورزبخش تحقيقات ويروس شناسي گياهيلينك بخشDr.keshavarz.pdf
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.